Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce pro právnické osoby

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce pro právnické osoby poskytovaných obchodní společností Fibo Credit s.r.o., IČ: 07657820 (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce (dále jen „Smlouva o zápůjčce“ či „Smlouva“) uzavírané mezi obchodní společností Fibo Credit s.r.o., a podnikající právnickou osobou se sídlem na území České republiky jakožto vydlužitelem (dále jen „Klient“), a dále rámcově upravují vztahy vzniklé mezi stranami v souvislosti s uzavřením Smlouvy o zápůjčce.
  2. Pro případ rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouvy o zápůjčce.
  3. Vedle těchto VOP se Smlouva o zápůjčce a vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména upravujícími smlouvu o zápůjčce (§ 2390an.).
  4. Účelem Smlouvy o zápůjčce je přenechání peněžních prostředků (Zápůjčky) Věřitelem Klientovi a závazek Klienta vrátit Věřiteli poskytnutou Zápůjčku spolu s úrokem, a to za podmínek a způsobem stanoveným Smlouvou o zápůjčce a těmito VOP.
  5. Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Zápůjčku poukázáním na bankovní účet Klienta.
 2. Vymezení základních pojmů
  „Bankovní účet Klienta“ znamená bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem v České republice, který je uveden ve Smlouvě o zápůjčce a Klientské zóně, přičemž se jedná o bankovní účet, jehož je Klient majitelem a na který je Zapůjčitelem poskytována Klientovi Zápůjčka.
  „Bankovní účet Věřitele“ znamená bankovní účet Zapůjčitele uvedený ve Smlouvě o zápůjčce a Klientské zóně, na který Klient provádí úhradu všech plateb, které je Klient povinen provést ve prospěch Věřitele.
  „Email Klienta“ znamená adresu elektronické pošty Klienta uvedenou ve Smlouvě o zápůjčce.
  „Internetové stránky věřitele“ znamenají webové stránky Věřitele umístěné na adrese www.fibocredit.cz/.
  „Klient“ znamená právnickou osobu blíže specifikovanou v čl. 3.1. VOP.
  „Klientská zóna“ znamená webovou aplikaci na Internetových stránkách věřitele, jejímž prostřednictvím je Klient oprávněn po zadání Uživatelského jména a hesla činit Žádosti o zápůjčku či správu svých údajů.
  „Úrok“ znamená odměnu Věřitele za poskytnutí zápůjčky, přičemž výše úrokové míry je blíže specifikována v čl. 4.3. VOP.
  „Registrace“ znamená proces, kterým Klient sděluje Věřiteli údaje potřebné pro uzavírání Smluv o zápůjčce.
  „Smlouva o zápůjčce“ znamená smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.
  „Telefon Klienta“ znamená označení telefonního čísla Klienta, o němž Klient prohlašuje, že je jeho majitelem a bude ho užívat za účelem komunikace s Věřitelem.
  „Uživatelské jméno a heslo“ znamená generovanou kombinaci písmen abecedy a číslic, které slouží k identifikaci Klienta při vstupu do Klientské zóny a které Věřitel sdělí Klientovi po provedení Registrace.
  „Věřitel“ znamená právnická osoba Fibo Credit s.r.o., IČ: 07657820
  „Zápůjčka“ znamená peněžní prostředky, které jsou Klientovi poskytnuty v souvislosti s výkonem jeho předmětu činnosti na základě Smlouvy o zápůjčce a těchto VOP a jejichž výše je vyjádřena částkou v korunách českých.
  „Žádost o zápůjčku“ znamená projev vůle Klienta – návrh na uzavření Smlouvy o zápůjčce – učiněný vůči Věřiteli prostřednictvím Klientské zóny, kterým Klient žádá o poskytnutí Zápůjčky a uzavření Smlouvy o zápůjčce s Věřitelem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.
  „Statutární orgán“ statutární orgán Klienta, který je fyzickou osobou s bydlištěm na území členského státu Evropské unie oprávněnou za Klienta ve věci uzavření smlouvy o zápůjčce jednat a který za Klienta ve věci zápůjčky jedná, zejména uzavírá za Klienta smlouvu o zápůjčce ve smyslu čl. 3 VOP, a který je uveden v registračním formuláři dle čl. 3.2. VOP.
 3. Klient, registrace, žádost o zápůjčku, uzavření Smlouvy o zápůjčce
  1. Klientem je podnikající právnická osoba, která má právní osobnost, má sídlo na území České republiky, a která si zřídí na Internetových stránkách věřitele Internetový účet klienta, tj. provede řádně registraci podle následujících ustanovení. Za Klienta jedná s Věřitelem ve všech věcech Statutární orgán.
  2. Registraci je Klient oprávněn provést prostřednictvím Internetových stránek věřitele, a to tak, že vyplní registrační formulář, ve kterém uvede identifikační číslo (IČO), jméno a příjmení, Telefon a Email Klienta, další doplňující údaje vhodné k posouzení možnosti poskytnout Klientovi Zápůjčku.
  3. Nejpozději po vyplnění registračního formuláře podle čl. 3.2. VOP bude Klient seznámen se zněním těchto VOP a doplňujících dokumentů. Pokud se zněním těchto dokumentů bude Klient bezvýhradně souhlasit, vyznačí takový souhlas pod registrační formulář a uvedené údaje stvrdí stiskem pole Odeslat žádost. Uvedeným postupem Klient výslovně vyjadřuje:
   • - že se důkladně seznámil se zněním těchto VOP, jejich znění plně rozumí a jsou pro něho srozumitelná, souhlasí s nimi a vyjadřuje vůli uzavírat s Věřitelem za podmínek obsažených v těchto VOP Smlouvy o zápůjčce,
   • - že je právnickou osobou se sídlem na území České republiky a že s Věřitelem jedná v rámci výkonu předmětu své činnosti,
   • - že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 7.6. an. VOP, jakož i že uděluje Věřiteli souhlas, aby byl Věřitel oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti,
   • - že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a pravdivé, že v době odeslání těchto údajů není v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Věřiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů, jakož i že Klient souhlasí s oprávněním Věřitele ověřit údaje uvedené v registračním formuláři, a to prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na Telefon Klienta.
  4. Po provedení registrace Věřitel zašle Klientovi na Email Klienta a Telefon Klienta vyrozumění o možnosti přihlásit se do Klientské zóny, k čemuž sdělí Klientovi přístupové údaje , tj. Uživatelské jméno a heslo.
  5. Klient, který provedl řádně registraci a který se přihlásil do Klientské zóny, je oprávněn učinit vůči Věřiteli po přihlášení se do Internetového účtu Klienta návrh na uzavření Smlouvy o zápůjčce – Žádost o zápůjčku.
  6. Žádost o zápůjčku učiní Klient tak, že v Internetovém účtu nahraje fakturu, kterou požaduje zaplatit. Po schválení o proplacení faktury potvrdí Klient požadovanou výši Zápůjčky, o jejíž poskytnutí Věřitele žádá zaplacením faktury. Náshledně odsouhlasí žádost, kde jsou současně uvedeny údaje o splatnosti, výši úroku a poplatku za poskytnutí zápůjčky, přičemž Žádost o zápůjčku se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat žádost. Odesláním Žádosti o zápůjčku Klient v souvislosti s výkonem své činnosti výslovně navrhuje Věřiteli uzavření Smlouvy o zápůjčce, na základě které by byla Klientovi poskytnuta Zápůjčka v požadované výši, jíž se zavazuje vrátit spolu s Úrokem za podmínek stanovených těmito VOP, tedy Klient bezvýhradně vyjadřuje svou vůli uzavřít spolu s Věřitelem Smlouvu o Zápůjčce a plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy vyplývající.
  7. Věřitel je oprávněn Žádosti o zápůjčku nevyhovět bez udání důvodu.
  8. V případě, že Věřitel Žádost o zápůjčku příjme a schválí, odešle Klientovi na Telefon Klienta SMS, nebo emailem se sdělením, že Žádost o zápůjčku byla schválena, přičemž na Email Klienta přílohou této zprávy Klientovi odešle přijatý návrh Smlouvy o zápůjčce, který odpovídá těmto VOP a zvolené výši Zápůjčky.
  9. Klient se zavazuje, že Smlouvu o zápůjčce, kterou od Věřitele obdrží dle čl. 3.8. VOP na vlastní náklad vytiskne, zajistí jejich opatření úředně ověřeným podpisem Statutárního orgánu, resp. Ručitele, a na vlastní náklad je zašle Věřiteli na adresu jeho datové schránky, v případě, že Klient nesplní tuto svou povinnost, smlouva se stává neplatnou. Po přijetí podepsané smlouvy Věřitel na Email Klienta odešle Věřitel zprávu s vyrozuměním o poukázání finančních prostředků na Bankovní účet Klienta,
  10. Zápůjčka je Věřitelem poskytována Klientovi buď na Bankovní účet Klienta, nebo poštovní poukázkou na doručovací adresu Klienta. Věřitel není žádným způsobem odpovědný za případně opoždění či neprovedení bankovního převodu způsobeného třetí stranou či technickou závadou. Poplatky spojené s bankovním převodem poskytované Zápůjčky na Bankovní účet Klienta hradí Klient.
 4. Splatnost Zápůjčky, Výše měsíčních splátek a Úrok
  1. Na základě jedné Smlouvy o zápůjčce může být Klientovi poskytnuta Zápůjčka ve výši až 50.000,- Kč, a to s celkovou splatností 30 dnů ode dne poskytnutí zápůjčky Věřitelem Klientovi. Připadne-li datum splatnosti na den pracovního klidu v České republice, považuje se za datum splatnosti Půjčky první následující pracovní den v České republice. Klient není oprávněn provést další žádost o zápůjčku, dokud řádně nesplnil závazky vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce, kterou již s Věřitelem uzavřel.
  2. Klient provádí veškeré platby, které je povinen uhradit Věřiteli na základě Smlouvy o zápůjčce, na Bankovní účet Věřitele, a to pod variabilním symbolem shodným s identifikačním číslem Klienta. Neuvede-li Klient variabilní symbol, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na Bankovní účet Věřitele.
  3. Výše roční Úrokové míry je závislá na výši poskytnuté Zápůjčky a na Klientem zvolené délce celkové splatnosti zápůjčky.
  4. Klient se zavazuje splatit Věřiteli poskytnutou Zápůjčku spolu s Úrokem nejpozději 30 dnů ode dne poskytnutí Zápůjčky Věřitelem Klientovi.
  5. Věřitel zašle Klientovi vyrozumění ohledně splatnosti Zápůjčky, Úrok, popř. jiných platbách, na Email Klienta a rovněž toto zpřístupní v Klientské zóně. Neobdržení vyrozumění o splatnosti závazků nezbavuje Klienta povinnosti uhradit Věřiteli Zápůjčku a Úrok řádně a včas podle čl. 4.1. a 4.3. těchto VOP.
  6. Splacení Zápůjčky před datem splatnosti nezbavuje Klienta povinnosti uhradit Úrok v plné výši.
 5. Platby a prodlení s platbou
  1. Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Věřitele, bez ohledu na jaké závazky byla platba Klientem určena, a to v pořadí 1) smluvní pokuty, 2) úroky z prodlení, 3) Úrok, 4) Zápůjčka, 5) náklady na vymáhání pohledávky.
  2. Pokud Klient neuhradí Zápůjčku nebo Úrok řádně a včas, Klient se zavazuje uhradit Věřiteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ode dne následujícího po datu splatnosti Zápůjčky až do data zaplacení.
  3. Je-li Klient v prodlení s platbou byť i části Zápůjčky a Úroku, Věřiteli vzniká nárok na zaplacení smluvních pokut.
  4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Věřitele na náhradu případné škody.
  5. V případě, že se Klient dostane do prodlení s platbou byť i části byť i jediné splátky delším než 27 dnů, stávají se veškeré i dosud nesplatné závazky Klienta vůči Věřiteli (tedy zejména celá poskytnutá Zápůjčka a Úrok) bez dalšího okamžitě splatnými.
  6. Pro případ, že Klient podá insolvenční návrh proti své osobě nebo že proti Klientovi podá insolvenční návrh třetí osoba, platí, že veškeré dosud nesplatné závazky Klienta vůči Věřiteli se stávají splatnými nejpozději dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
  7. Pro případ, že dojde k zesplatnění závazků Klienta podle čl. 5.5. VOP nebo 5.6. VOP, veškeré dosavadní závazky Klienta se stávají novou jistinou pohledávky (dále jen „Dlužnou částkou po zesplatnění“), kterou bude Věřitel za Klientem nadále vést jako pohledávku z titulu poskytnuté Zápůjčky. Dlužná částka po zesplatnění tak bude tvořena součtem doposud neuhrazené části jistiny Zápůjčky, Úroků, a smluvních pokut, přičemž za datum splatnosti Dlužné částky po zesplatnění bude považován datum vyplývající z čl. 5.5 VOP, resp. 5.6. VOP. Pokud Klient neuhradí Věřiteli neprodleně Dlužnou částku po zesplatnění, vzniká Věřiteli nárok na zaplacení smluvního úroků z prodlení ve výši 0,25 % denně z Dlužné částky po zesplatnění jdoucích za každý den prodlení Klienta s její úhradou až do úplného zaplacení, a dále vedle tohoto vznikne Věřiteli nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty, jejíž výše odpovídá 25 % z Dlužné částky po zesplatnění, bude-li Klient v prodlení s úhradou Dlužné částky po zesplatnění déle než 5 dnů, tj. Klient je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu odpovídající svou výší 25 % z Dlužné částky po zesplatnění šestým dnem prodlení, aniž by k zaplacení této smluvní pokuty musel být Věřitelem vyzýván.
  8. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné pohledávky z titulu Smlouvy o zápůjčce. Nachází-li se Klient v prodlení delším než 30 dní s jakoukoli platbou, Věřitel je oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu Smlouvy o zápůjčce.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Klient a Statutární orgán jsou povinni společně a nerozdílně uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o zápůjčce Klientem či Statutárním orgánem.
  2. Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi či Statutárnímu orgánu vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele. Věřitel není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi či Statutárnímu orgánu, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou SMS či emailové zprávy či zasláním nepravdivé SMS či emailové zprávy.
  3. Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.
  4. Klient a Statutární orgán se zavazují až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o zápůjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v rámci Registrace. Pokud takto neučiní, jsou odpovědni za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. Stejně je Klient povinen neprodleně oznámit Věřiteli ztrátu či únik přístupových údajů do Klientské zóny.
  5. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta a Statutárního orgánu převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.
  6. Vyplněním registračního formuláře dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o zápůjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o zápůjčce, za účelem poskytnutí Zápůjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Zápůjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem.
  7. Klient i Statutární orgán udělují svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a mají právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy o zápůjčce odvolat.
  8. Klient i Statutární orgán mají právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Statutárního orgánu či Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Statutární orgán či Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient a Statutární orgán mají též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Tyto VOP mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách Věřitele učiněného nejméně 1 měsíc před navrhovaným datem účinnosti změny VOP. Změněné VOP se použijí pouze na Zápůjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných VOP. Zápůjčky poskytnuté do dne účinnosti změny VOP se stále řídí VOP v jejich původním znění. Změněné VOP Věřitel uveřejní na Internetových stránkách věřitele.
  10. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o zápůjčce a těmito VOP musí být písemná, v českém jazyce a musí být zaslána prostřednictvím Internetového účtu Klienta nebo Emailu Klienta, není-li stanoveno Smlouvou o zápůjčce nebo těmito VOP jinak. Řádně odeslaná oznámení se považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání. V případě zájmu Klienta o doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu Klienta je Klient o toto povinen výslovně požádat Věřitele.
 7. Sdělení před uzavřením Smlouvy o zápůjčce.
  Věřitel tímto v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, než Klient učiní závaznou nabídku na uzavření Smlouvy, sděluje Klientovi následující:
  • a) Věřitel znamená opodnikající osoba Fibo Credit s.r.o., elektronická pošta: klienti@fibocredit.cz, Internetové stránky: www.fibocredit.cz. Věřitel poskytuje zejména služby spočívající v poskytování finančních zápůjček. Zápůjčky jsou poskytovány bezhotovostně na bankovní účet Klienta, či poštovní poukázkou na adresu označenou Klientem. Platby Klient provádí vždy výhradně na bankovní účet Klienta. Náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou stran Věřitele požadovány, tyto Klient nese sám dle smlouvy s poskytovatelem těchto služeb.
  • b) Celková cena je dána součtem výše poskytnuté Zápůjčky a Úroku. V případě prodlení Klienta může věřiteli vzniknout nárok na zaplacení zákonných úroků z prodlení, smluvních pokut či nákladů na vymáhání pohledávky.
  • c) Věřitel není odpovědný za rizika spojená s přenosem dat prostřednictvím internetové sítě, za rizika spojená s doručováním písemností prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ani za rizika spojená s fungováním bankovních systémů.
  • d) Rozhodným právem je právo české. Ujednání o příslušnosti soudu není.